TRANS05
DUURZAAMHEID

RECON = DUURZAAM

Klimaatveranderingsimpact

Door het gebruik van gereconditioneerde verpakkingen vermindert de CO2 uitstoot en andere broeikasgasemissies tot 80% in vergelijking met het gebruik van nieuwe verpakkingen. Dat blijkt uit meerdere internationaal uitgevoerde levenscyclusanalyses (LCA).

Levenscyclusanalyses

Bij een LCA wordt gekeken naar de totale milieu impact van een product van wieg tot graf. Dit proces begint bij de winning van de grondstoffen en eindigt bij de afvalverwerking. Alle daartussen liggende fasen van productie, transport en andere worden meegenomen in de analyse. Zo kan men inzicht krijgen in de productgerelateerde milieubelasting in iedere fase van de levenscyclus van het desbetreffende product.

De cijfers

Circa 85% van de klimaatveranderingsimpact bij de productie van 200L stalen vaten heeft te maken met de grondstof. Van de overige 15% wordt ca 10% gerelateerd aan de productie, ca 3% heeft te maken met transport (uitgaand van ca 300km transport) en ca 2% is gerelateerd aan overige zaken.

Impact ophaling & reconditionering

Van de factoren die bijdragen aan de vermindering van de uitstoot van CO2 en andere broeikasgasemissies bij industriële verpakkingen hebben grondstoffen dus veruit het grootste aandeel. Bijgevolg zijn het niet zozeer de reductie van de plaatdikte, vermindering van energieverbruik in de productie of vermindering van het aantal transportkilometers die impact hebben. Het zijn vooral de ophaling en de reconditionering van verpakkingen die de impact op klimaatverandering bepalen.

DRUMDRUM kan u helpen

Om een meer duurzaam bedrijf te worden.

Foto42

STUUR DE CIRCULAIRE ECONOMIE

'Take, make & dispose' model

In een lineaire economie worden producten nieuw gemaakt van grondstoffen en worden de producten na gebruik weggegooid. Een dergelijk model creëert afval en een grondstoffentekort. Wat we na gebruik storten of verbranden is weg voor altijd. Dit is het 'take, make & dispose' model.

Circulaire economie

Een circulaire economie benadrukt het belang van producten zo lang mogelijk in gebruik te houden. Daarom dienen producten zo lang en zo veel mogelijk hergebruikt te worden. Eens de maximale waarde ervan gebruikt is, dienen grondstoffen gerecycleerd te worden, zodat het materiaal opnieuw kan gebruikt worden. Men stelt dat een lineaire economie onze wereld verder zal beschadigen, terwijl een circulaire economie de impact van productie en gebruik vermindert, afval significant vermindert en de druk op het gebruik van grondstoffen sterk vermindert. Dit is een regeneratief, natuurlijk 'loop' model waarin er quasi geen afval bestaat.

Circulaire vs lineaire economie

Om modellen te bereiken die duurzaam zijn, focust de circulaire economie op concepten zoals eco-ontwerp (eco-design), in concepten denken (systems thinking) en uitbreiding van de productlevenscyclus (product life extension) door middel van hergebruik van producten en recyclage van materialen op het einde van de levenscyclus.

Waar andere sectoren het vaak moeilijk hebben om volgens een circulair model te (beginnen) werken, bestaat in de sector van de industriële verpakkingen het circulaire model al vele jaren en is het een beproefd concept.

DRUMDRUM kan u helpen

Door het sterke visuele aspect dat verbonden is aan het gebruik van stalen vaten kunnen wij u helpen te tonen aan uw klanten en de buitenwereld dat u zorg draagt voor duurzaamheid.

Foto44

EN DRUMDRUM?

DRUMDRUM kiest voor duurzaamheid:

  • Controle van de hoeveelheid en type energie: er wordt 100% groene elektriciteit en CO2 neutraal gas gebruikt.
  • Op de fabrieksdaken werden meer dan 1500 zonnepanelen geïnstalleerd. Zo wordt de elektriciteit, voor meer dan 10% van het verbruik, zelf op een duurzame manier opgewekt.
  • De warmte van diverse naverbranders wordt gerecupereerd en hergebruikt.
  • Het overgrote deel van het afval wordt door erkende afvalverwerkers gebruikt voor warmte recuperatie of materiaalhergebruik.
  • Het water op de productiesite wordt opgevangen (de volledige productiesite is verhard) en gecontroleerd voor lozing.
  • Het proceswater wordt grotendeels hergebruikt na zuivering in de waterzuivering.
  • Op de installaties zijn tal van geluids- en geurreducerende maatregelen uitgevoerd.
  • De emissies worden milieuconform en volgens de best beschikbare technologieën behandeld waar nodig (door 4 naverbranders, 2 gaswassers en een actief kool filter). Op de uitstoot van de thermische behandelingsinstallatie is er continue monitoring, met regelmatige rapportering naar de overheid.

DRUMDRUM recycleert industriële verpakkingen enkel na behandeling.

DRUMDRUM zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van zijn werknemers.

DRUMDRUM is in regel met milieuwetten en regelgeving.

DRUMDRUM is ISO-14001 gecertifieerd en behaalde de hoogste EcoVadis beoordeling door voor zijn duurzaamheidsprestaties: een platinum medaille.

DRUMDRUM heeft een meldpunt voor het geval er hinder zou vastgesteld worden in de omgeving. Dit meldpunt is bereikbaar op 051 26 58 25. Dit kan ook per mail: melding aan DRUMDRUM per mail.